We maken meer mogelijk

Algemene voorwaarden

Inschrijving

De inschrijving is pas definitief na volledige betaling van het cursusgeld.
De inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling.

Betaling

De factuur is betaalbaar binnen de termijn aangeduid op de factuur.  Indien pas kort voor de aanvang van de cursus betaald werd, dient het betalingsbewijs bij de aanvang van de cursus overhandigd te worden. 

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door het Ontwikkelingsinstituut uitgegeven brochures, fact sheets, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, grondkaarten, speelkaarten, flitskaarten, cue cards, syllabi en welke andere in de training gebruikte materialen dan ook, hierna te noemen 'Materialen', berust bij het Ontwikkelingsinstituut, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Ontwikkelingsinstituut zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen Materialen of gedeelten van Materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het Ontwikkelingsinstituut berust uitsluitend bij het Ontwikkelingsinstituut, tenzij anders staat vermeld in offerte en/of contract met trainers.

Geheimhouding

Trainers, begeleiders en medewerkers van het Ontwikkelingsinstituut, alsook eventuele externen, zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens en persoonlijke en bedrijfsinformatie, waar tijdens het uitvoeren van opdrachten kennis van genomen wordt.

Annulering

Annulering door de deelnemer:
Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk na melding ervan aan het secretariaat per brief of e-mail waarvan de ontvangst is bevestigd. In geval van annulering van de inschrijving voor training of opleiding, en dit ten minste twee weken voor aanvang van de cursus, is geen vergoeding verschuldigd.
In geval van een latere annulering, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Een ingeschreven deelnemer die toch niet kan deelnemen, kan zich laten vervangen door iemand anders. Wanneer er tussenkomst van KMO-portefeuille was toegekend dan moet de persoon die vervangt deel uitmaken van hetzelfde bedrijf en ook recht hebben op de tussenkomst.

Als een deelnemer stopt vlak voor aanvang van de opleiding of tijdens de opleiding, geeft dit geen recht op terugbetaling van een deel of het geheel van het inschrijvingsgeld.

Drukfouten van prijzen en/of data in publicaties kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering of weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.

Annulering door het Ontwikkelingsinstituut:

Het Ontwikkelingsinstituut behoudt zich het recht voor een opleiding niet te laten doorgaan wanneer het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of in geval van overmacht.
In dat geval kan de geannuleerde opleiding worden verschoven naar een latere datum.
De deelnemer heeft het recht om te weigeren de uitgestelde opleiding op de nieuw geplande datum te volgen. In dat geval verbindt het Ontwikkelingsinstituut zich ertoe het betaalde inschrijvingsgeld integraal terug te betalen.

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om eventuele geschillen te behandelen.