contact+32 (0)475.61.45.23

Algemene voorwaarden

Het Ontwikkelingsinstituut - Algemene Voorwaarden

Inschrijving

De inschrijving is pas definitief na volledige betaling van het cursusgeld.

De inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van betaling.

 

Betaling

De factuur is betaalbaar binnen de termijn aangeduid op de factuur.  Indien pas kort voor de aanvang van de cursus betaald werd, dient het betalingsbewijs bij de aanvang van de cursus overhandigd te worden. 

 

Annulering

Annulering door de deelnemer:

Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk na melding ervan aan het secretariaat per brief of e-mail waarvan de ontvangst is bevestigd.

Ingeval van annulering van de inschrijving voor training of opleiding, en dit ten minste twee weken voor aanvang van de cursus, is geen vergoeding verschuldigd.

In geval van een latere annulering, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Een ingeschreven deelnemer die toch niet kan deelnemen, kan zich laten vervangen door iemand anders.  Hier worden geen extra kosten voor aangerekend.

Drukfouten van prijzen en data in publicaties kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering of weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.

De deelnemer altijd wettelijk het recht om tijdens de twee weken die volgen op de dag van de inschrijving kosteloos te annuleren.

 

Annulering door het opleidingsinstituut:

Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht voor om de opleiding niet te laten doorgaan wanneer het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of in geval van overmacht.

In voorkomend geval, en bij het niet bereiken van het vereiste minimumquotum, kan de geannuleerde opleiding worden verschoven naar een latere datum.

De deelnemer heeft het recht om te weigeren de uitgestelde opleiding op de nieuw geplande datum te volgen. In dat geval verbindt het opleidingsinstituut zich ertoe het betaalde inschrijvingsgeld integraal terug te betalen.

 

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om eventuele geschillen te behandelen.